Privacyverklaring

Uw privacy is ons veel waard

Privacy is een serieus onderwerp waar ARTO respect en aandacht voor heeft.
Privacy is een serieus onderwerp waar ARTO respect en aandacht voor heeft.
Inloggen mijn ARTO

Mijn ARTO

Inloggen kandidaten
Naar kandidaten login
Nog niet geregistreerd?
Schrijf je dan hier in

ARTO weet als geen ander dat vertrouwen de basis is voor elke integere en transparante relatie. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy optimaal te beschermen. In deze Privacyverklaring geven we antwoord op de volgende vragen. Zo snap je precies hoe wij werken:
 

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?. 1

Welke persoonsgegevens verwerkt ARTO?. 2

Voor welke doeleinden verwerkt ARTO mijn persoonsgegevens?. 2

Op welke gronden mag ARTO mijn persoonsgegevens verwerken?. 2

Aan wie worden mijn persoonsgegevens doorgegeven?. 3

Is het noodzakelijk om persoonsgegevens aan ARTO te verstrekken?. 3

Geeft ARTO mijn persoonsgegevens door aan landen buiten de EER?. 4

Maakt ARTO gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering?. 4

Hoe lang bewaart ARTO mijn persoonsgegevens?. 4

Hoe beveiligt ARTO mijn persoonsgegevens?. 4

Wat zijn mijn rechten met betrekking tot persoonsgegevens die ARTO verwerkt?. 5

Wat gebeurt er in geval van een datalek?. 7

Heeft ARTO een functionaris voor de gegevensbescherming?. 7

Ik heb een klacht over de manier waarop ARTO mijn persoonsgegevens verwerkt. Wat nu?. 7

Wat gebeurt er als deze Privacyverklaring wordt gewijzigd?. 7

Maakt ARTO op zijn website gebruik van cookies en automatisch gegenereerde informatie?. 7

Heb je vragen, klachten of feedback, of wil je een van je rechten uitoefenen?
. 8

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van ARTO Recruitment (hierna: ARTO). Wees je ervan bewust dat ARTO niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere organisaties en andere sites.

ARTO respecteert de privacy van alle flexkrachten, kandidaten, werknemers en andere bezoekers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die je ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Uiteraard handelt ARTO daarbij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

 

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

ARTO Recruitment
Nieuwezijds Voorburgwal 158
1012 SJ Amsterdam
KvK-nummer: 33172118
Tel: 020 - 531 7900
Algemeen e-mailadres: info@arto.nl
Voor specifieke vragen over privacy en de AVG: avgservices@arto.nl

 

Welke persoonsgegevens verwerkt ARTO?

Gebruik van onze diensten

Wanneer je je inschrijft via onze website en/of aanmeldt voor een van onze HR-diensten (waaronder bemiddeling, werving en selectie, uitzenden en payrolling – hierna noemen we dit: “de dienstverlening”), vragen we je om ons persoonsgegevens te verstrekken. Wij gebruiken die gegevens om deze diensten te kunnen uitvoeren. De gegevens worden opgeslagen op de eigen, beveiligde servers van ARTO of op de servers van een derde partij die onder onze verantwoordelijkheid valt.

Vastlegging en verwerking van gegevens

Wij leggen de volgende gegevens vast, of kunnen deze onder bepaalde omstandigheden vastleggen:

 • (Voor)naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, BSN nummer, cv, diploma’s, personele documenten, kopie ID-bewijs, pasfoto, burgerlijke staat, e-mailadres, nationaliteit, informatie over opleidingen;
 • Gegevens over beschikbaarheid, arbeidsverleden en verlof;
 • Bankrekeningnummer;
 • VOG verklaring (in bepaalde gevallen);
 • Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zover jij daarvoor toestemming hebt gegeven.

Verder worden er automatisch gegevens gegenereerd. Welke gegevens dat zijn, lees je verderop.

Bijzondere persoonsgegevens

In de AVG wordt aangegeven wat bijzondere persoonsgegevens zijn. Het zijn persoonsgegevens die extra gevoelig zijn omdat ze bijvoorbeeld te maken hebben met je ras of etnische afkomst, je gezondheid, je geloof, je politieke overtuiging of je lidmaatschap van een vakbond. ARTO legt dergelijke bijzondere persoonsgegevens nooit vast, tenzij je daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven of tenzij ARTO daartoe wettelijk verplicht is.

Indien je je CV uploadt (dit is vrijwillig), geef je daarmee toestemming voor het bewaren en het delen van je CV in zijn geheel en alle daarin opgenomen persoonsgegevens afzonderlijk. Je kunt je CV te allen tijde zelf verwijderen uit je profiel. Hetzelfde geldt voor de vrijwillige videosollicitatie (al dan niet via WhatsApp). Deze beelden worden zo spoedig mogelijk na de sollicitatie verwijderd.

 

Voor welke doeleinden verwerkt ARTO mijn persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens om:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen; 
 • Service te kunnen verlenen indien je die bij het gebruik van onze website nodig hebt (bijv. indien je je wachtwoord bent vergeten om je uren te kunnen invoeren) 
 • Gewerkte uren te registreren; 
 • De elektronische versie van de ARTO nieuwsbrief te versturen; 
 • Inkomende en uitgaande facturen te verwerken; 
 • Pre-employment screenings te kunnen uitvoeren voor onze opdrachtgevers; 
 • Aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

Op welke gronden mag ARTO mijn persoonsgegevens verwerken?

ARTO verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en heeft daarbij te maken met verschillende soorten wetgeving. Uiteraard houdt ARTO zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast is er een grote hoeveelheid wetgeving op het gebied van arbeidsrecht op ons van toepassing. Denk bijvoorbeeld aan de belastingwetgeving, de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) en de Wet Verbetering poortwachter.

ARTO mag jouw persoonsgegevens verwerken:

 • Omdat je daar zelf toestemming voor hebt gegeven, en/of
 • Omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die we met jou hebben gesloten of kunnen gaan sluiten (zoals een arbeids- of uitzendovereenkomst), en/of
 • Omdat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, en/of
 • Omdat dit noodzakelijk is in het kader van de gerechtvaardigde belangen van ARTO. Gerechtvaardigde belangen van ARTO kunnen zijn:
 • Het beveiligen van onze gegevens en eigendommen;
 • Het voorkómen van fraude in welke vorm dan ook;
 • Het onderhouden van contact met relaties;
 • Het verstrekken van informatie aan medewerkers, flexkrachten en belangstellenden;
 • Het promoten van ons bedrijf en onze organisatie.

Bij deze rechtsgrond “gerechtvaardigde belangen” vindt er altijd een belangenafweging plaats. Vind jij dat jouw belangen zwaarder wegen dan de gerechtvaardigde belangen van ARTO, dan kun je er bezwaar tegen maken dat jouw persoonsgegevens voor het desbetreffende doel worden verwerkt. Meer hierover vind je verderop in deze privacyverklaring.

 

Aan wie worden mijn persoonsgegevens doorgegeven?

ARTO heeft een aantal organisaties gecontracteerd om ons te helpen bij het verwerken van persoonsgegevens. Deze organisaties worden verwerkers genoemd. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van de diensten van Flexcom4 om ons te helpen met het afhandelen van ziekteverzuim.

Met al deze organisaties hebben we overeenkomsten gesloten waarin ze zich ertoe verplichten jou dezelfde waarborgen te bieden als die welke in deze Privacyverklaring worden vermeld.

Aan wie jou persoonsgegevens verder worden doorgegeven, is onder meer afhankelijk van de vraag of er een arbeidsrelatie met jou is ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Opdrachtgevers die zoeken naar geschikte kandidaten (uitzendkrachten of werknemers), waarbij in elk geval het cv zal worden verstrekt
 • Flexcom4, De Amersfoortse en Stipp/Nationale Nederlanden (als je bij ons in dienst bent getreden)
 • Overheidsinstanties zoals de Belastingdienst en het UWV (als we daartoe verplicht zijn).

ARTO zal, behalve in de gevallen die in deze Privacyverklaring worden genoemd, jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder dat jij daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

In bepaalde gevallen worden jouw persoonsgegevens intern binnen ARTO gedeeld. Onze werknemers zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te respecteren.

 

Is het noodzakelijk om persoonsgegevens aan ARTO te verstrekken?

Ons uitgangspunt is altijd dat we je uitsluitend om díe persoonsgegevens vragen die noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor we ze verzamelen. Zo hebben we bepaalde gegevens van jou nodig om je onder de aandacht van potentiële werkgevers te kunnen brengen. Andere gegevens moeten we verzamelen omdat we dit wettelijk verplicht zijn. Als je die gegevens niet wilt verstrekken, kunnen we geen overeenkomst met je aangaan.

Weer andere gegevens zijn voor jou en voor ons misschien niet onmisbaar, maar wel belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan extra informatie over jezelf in het kader van een vacature of sollicitatie. Deze informatie verstrek je vrijwillig en daarbij geef je ons toestemming om die informatie te verwerken. Op onze site wordt met een sterretje (*)aangegeven welke invoervelden verplicht zijn, en welke optioneel.

 

Geeft ARTO mijn persoonsgegevens door aan landen buiten de EER?

Doorgifte van persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Economische Ruime (d.w.z. de EU plus Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein) is gebonden aan zeer strenge regels. Een van de manieren om aan die regels te voldoen, is het opnemen van modelcontractbepalingen (Standard Contractual Clauses, SCC’s) in de overeenkomst die is gesloten met de niet-Europese partij waaraan wij de persoonsgegevens verstrekken. In onze overeenkomsten met onder andere Google (voor Google Analytics) en Wingify (voor Visual Website Optimizer) zijn dergelijke SCC’s opgenomen.

 

Maakt ARTO gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering?

Nee, ARTO maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering in de zin van de AVG. Van veel sollicitanten wordt er wel een profiel opgesteld, maar dat gebeurt handmatig. Een dergelijk profiel moet ons een beeld geven van de mate waarin jouw persoonlijkheid en jouw kwaliteiten aansluiten bij de eisen die werkgevers stellen. Op basis van dat profiel worden er echter geen geautomatiseerde beslissingen genomen.

 

Hoe lang bewaart ARTO mijn persoonsgegevens?

Voor sommige persoonsgegevens bestaat er een minimale bewaartermijn (zoals fiscale gegevens die zeven jaar moeten worden bewaard), maar voor de meeste persoonsgegevens geldt er juist een maximale bewaartermijn. Volgens de AVG mogen wij jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, en dat doen we dan ook niet. Jouw sollicitatiegegevens worden bijvoorbeeld binnen 28 dagen na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd, tenzij je ons toestemming hebt gegeven om ze langer te bewaren. Op een vergelijkbare manier hebben we voor alle persoonsgegevens die we voor een bepaald doel verzamelen, een maximale bewaartermijn vastgesteld.

 

Hoe beveiligt ARTO mijn persoonsgegevens?

ARTO heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen verlies en tegen onrechtmatige of onbedoelde verwerking. Hieronder vind je daarvan een korte samenvatting.

Toegang tot persoonsgegevens

Slechts diegene die de persoonsgegevens heeft verzameld of diens waarnemer heeft toegang tot jouw persoonsgegevens. Voorts hebben toegang tot persoonsgegevens uit de registratie: de beheerder en de verwerker, voor zover dit in het kader van beheer en verwerking noodzakelijk is.

Autorisaties

Per medewerker zijn er gebruikersrechten toegekend voor het gebruik van de software van ARTO. Dit werkt met een wachtwoord. Het wachtwoord is persoonsgebonden en mag in geen geval worden doorgegeven. Medewerkers mogen alleen die persoonsgegevens inzien die voor hun taakuitoefening noodzakelijk zijn.

Backupregeling

Er wordt regelmatig een backup gemaakt van de gegevens, zodat ze niet verloren gaan.

Beveiliging van papieren dossiers

De binnen ARTO aanwezige papieren dossiers worden bewaard in afgesloten archiefkasten. Personen die namens ARTO toegang hebben tot jouw gegevens zijn gebonden aan geheimhouding. Van de organisaties die in haar opdracht gegevens verwerken, verlangt ARTO dezelfde technische en organisatorische maatregelen. ARTO heeft dit vastgelegd in strikte verwerkersovereenkomsten.

 

Wat zijn mijn rechten met betrekking tot persoonsgegevens die ARTO verwerkt?

Op grond van de AVG heb je een groot aantal rechten. Hieronder geven we daarvan een kort overzicht.

Intrekken van toestemming

Indien wij jouw gegevens verwerken op grond van jouw toestemming, heb je te allen tijde het recht om die toestemming weer in te trekken, zonder opgaaf van redenen. Wij zullen de verwerking dan zo snel mogelijk staken.

Het intrekken van de toestemming geldt alleen voor de toekomst en heeft geen terugwerkende kracht. Dit betekent dus dat alle verwerkingen die hebben plaatsgevonden in de periode dat je toestemming nog gold, rechtmatig blijven.

Inzagerecht

Je hebt het recht om te weten óf ARTO persoonsgegevens over jou verwerkt, en zo ja: welke dat zijn. Bovendien heb je het recht om die persoonsgegevens in te zien.

Recht op correctie en verwijdering

Je hebt het recht om je gegevens te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Welke procedure je hiervoor moet volgen, hangt af van het soort gegevens. Veel gegevens kun je zelf aanpassen via onze website.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat je in bepaalde gevallen, vanwege jouw specifieke situatie, bezwaar kunt maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit recht geldt echter alleen als we jouw persoonsgegevens verwerken op grond van het algemeen belang of op grond van ARTO’s gerechtvaardigde belang.

Recht op beperking

Onder bepaalde omstandigheden heb je recht op beperking van de verwerking van je gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat ARTO de verwerking van je gegevens tijdelijk ‘bevriest’. In vier situaties kun je gebruikmaken van dit recht:

 • In afwachting van de beoordeling van een verzoek tot correctie van je gegevens;
 • Indien je gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar je niet wilt dat ze worden gewist;
 • Indien ARTO de gegevens niet langer nodig heeft terwijl jij de gegevens nog wel nodig hebt ter voorbereiding op een rechtszaak;
 • In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de gegevens die jij zelf aan ARTO hebt verstrekt, terug te ontvangen in een gangbaar elektronisch bestandsformaat. Dit recht geldt echter alleen voor persoonsgegevens die aan de volgende twee criteria voldoen:

Het staat je vrij om die gegevens vervolgens door te geven aan een andere organisatie. Theoretisch zou het zelfs mogelijk moeten zijn om jouw gegevens rechtstreeks door ons te laten doorgeven aan die andere organisatie. Maar omdat er nog geen standaard bestandsformaat bestaat voor de elektronische uitwisseling van alle gegevens tussen uitzendorganisaties, zijn de mogelijkheden daartoe in de praktijk zeer beperkt.

Uitoefening van je rechten

Het uitoefenen van je rechten is voor jou in principe kosteloos, behalve als blijkt dat je daar misbruik van maakt. Je kunt je rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onder aan deze Privacyverklaring.

Termijnen

We doen ons uiterste best om jouw vragen/verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Mocht de beantwoording van je vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij je daarover binnen een maand informeren. Als een verzoek erg complex is of als er erg veel verzoeken tegelijk binnenkomen, kan het gebeuren dat de totale beantwoordingstermijn oploopt tot drie maanden.

Identificatie

Als het om de uitoefening van je rechten gaat, kan ARTO bij alle vragen/verzoeken om nader bewijs van je identiteit vragen. Dit doet ARTO om te voorkomen dat er persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstrekt (datalek!) of dat er ten onrechte wijzigingen in je persoonsgegevens worden aangebracht.

Individuele afweging

We willen je erop wijzen dat de meeste van de bovenbeschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat ARTO aan een verzoek niet kan voldoen, bijvoorbeeld als de verwerking van jouw gegevens plaatsvindt op grond van een wettelijke verplichting.

ARTO zal ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mocht ARTO een bepaald verzoek niet (kunnen) inwilligen, dan laten we je dat weten, onder vermelding van onze argumenten. Mocht je het niet eens zijn met onze beslissing, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of gerechtelijke stappen ondernemen.

Het recht van bezwaar tegen het gebruik van gegevens voor (direct) marketingdoeleinden is wél absoluut. Als je je afmeldt van onze commerciële uitingen, stoppen we dus hoe dan ook met de verwerking van je persoonsgegevens voor dat doel.

 

Wat gebeurt er in geval van een datalek?

Wat is een datalek?

We spreken van een datalek wanneer persoonsgegevens worden ingezien, vernietigd, gewijzigd of openbaar gemaakt terwijl dat niet de bedoeling was. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook het onrechtmatig of onbedoeld verwerken of wissen ervan.

In de AVG wordt een datalek een “inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens” genoemd. Bij een datalek zijn de persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking – feitelijk dus aan datgene waartegen de beveiligingsmaatregelen bescherming zouden moeten bieden.

Enkele voorbeelden van datalekken zijn:

 • een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens,
 • een lijst met persoonsgegevens die door iedereen is in te zien,
 • een inbraak in een databestand door een hacker,
 • een per ongeluk door een medewerker gewist bestand met persoonsgegevens, of
 • een groot aantal geadresseerden in het veld “aan” of “cc” van een e-mail.

Hoe gaat ARTO om met datalekken?

ARTO werkt met een Procedure Datalekken waarin precies staat beschreven hoe we vaststellen of er sprake is van een datalek en hoe we een vastgesteld datalek afhandelen, inclusief eventuele melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens, kennisgeving aan gedupeerden en maatregelen die we treffen om een vergelijkbaar datalek in de toekomst te voorkomen.

 

Heeft ARTO een functionaris voor de gegevensbescherming?

ARTO heeft geen functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld.

 

Ik heb een klacht over de manier waarop ARTO mijn persoonsgegevens verwerkt. Wat nu?

We zouden het heel vervelend vinden als je een klacht zou hebben over de verwerking van persoonsgegevens door ARTO. We willen die klacht dan ook graag zo spoedig mogelijk van je vernemen (zie de contactgegevens) en we gaan er alles aan doen om je klacht naar tevredenheid op te lossen. Komen we er onderling niet uit, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Wat gebeurt er als deze Privacyverklaring wordt gewijzigd?

ARTO kan deze Privacyverklaring wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden bekendgemaakt via de website van ARTO (https://www.arto.nl/). ARTO adviseert je daarom regelmatig te controleren of er updates op deze Privacyverklaring aanwezig zijn.

 

Maakt ARTO op zijn website gebruik van cookies en automatisch gegenereerde informatie?

Ja, op de website van ARTO wordt gebruikgemaakt van cookies en automatisch gegenereerde informatie. Hieronder kun je lezen wat dat inhoudt en welke gevolgen het voor jou heeft.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer terug zal sturen. Cookies van ARTO kunnen je computer of bestanden niet beschadigen. ARTO plaatst alleen cookies die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de diensten. Mocht het nodig zijn om andere cookies te plaatsen, dan vragen we daar vooraf toestemming voor.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser zó instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer er een cookie wordt verzonden. Als je ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan het echter zijn dat sommige functies en services, op onze en op andere websites, niet correct meer werken.

Wat wordt er bedoeld met “automatisch gegenereerde informatie”?

Zoals hierboven aangegeven, maakt onze website gebruik van cookies. Dit gebeurt om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Deze informatie bestaat uit:

 • je IP-adres,
 • het type browser,
 • het computersysteem dat je gebruikt,
 • je accountnummer,
 • de pagina’s die je bezoekt op www.arto.nl.

De verkregen informatie wordt gebruikt om de website goed te laten werken (ingelogde gebruikers bijhouden, sessie-informatie etc.). Daarnaast gebruiken we cookies om informatie over het surfgedrag op onze website te verzamelen. Die informatie wordt gebruikt om onze website te optimaliseren. ARTO plaatst geen cookies ten bate van andere partijen, zoals advertentienetwerken.

 

Heb je vragen, klachten of feedback, of wil je een van je rechten uitoefenen?

We controleren regelmatig of we aan de geldende privacywetgeving voldoen en of we onze eigen Privacyverklaring wel naleven. Mocht je vragen hebben over deze Privacyverklaring, dan kun je via de mail contact met ons opnemen: avgservices@arto.nl of bellen met nummer: 020 - 531 7900.

Meer weten? Specifieke vragen?

Arto maakt graag kennis om al uw vragen te beantwoorden

Contact